Zmiana terminu wykupu - zasady postępowania

 

INFORMACJA DLA EMITENTÓW OBLIGACJI NOTOWANYCH NA CATALYST

NA TEMAT ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZMIANY TERMINU WYKUPU OBLIGACJI

 

W związku z powtarzającymi się pytaniami odnośnie do szczegółów postępowania w  przypadku zmiany terminu wykupu i przedłużenia terminu zapadalności dłużnych instrumentów finansowych notowanych na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”) przypomina najistotniejsze kwestie dotyczące tego rodzaju operacji:

Giełda podaje do wiadomości uczestników obrotu informację o dniu ostatniego notowania obligacji, w formie Komunikatu GPW:

  • W odniesieniu do obligacji wprowadzonych do obrotu przed 1 stycznia 2018 r. Komunikat publikowany jest nie później niż 3 dni sesyjne przed planowaną datą ostatniego notowania, którą emitent tych instrumentów wskazał we wniosku o wprowadzenie na rynku regulowanym GPW lub odpowiednio we wniosku o wyznaczenie  pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
  • W odniesieniu do obligacji wprowadzanych do obrotu  po 1 stycznia 2018 r. Komunikat publikowany jest wraz z uchwałą Zarządu Giełdy o wprowadzeniu na rynek regulowany GPW lub odpowiednio z uchwałą Zarządu Giełdy o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

W przypadku planowanej zmiany terminu wykupu, a tym samym ostatniego dnia notowania obligacji, emitent zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym pisemnie powiadomić Giełdę o planowanej zmianie terminu wykupu obligacji i przedłużeniu terminu zapadalności.

Zmiana terminu wykupu odbywa się na podstawie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, o zwołaniu którego emitent informuje raportem bieżącym, na podstawie przepisów obowiązujących na danym rynku. Po odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy, podczas którego podjęta zostanie decyzja w  sprawie przedłużenia okresu zapadalności danych obligacji, emitent zobowiązany jest niezwłocznie złożyć do Giełdy wniosek o zmianę ostatniego dnia notowania, wskazując nową datę wykupu, dzień ustalenia prawa do wykupu oraz planowaną datę ostatniego notowania. Z uwagi na fakt, że ostatni dzień notowania wyznaczany jest na dwa dni sesyjne przed datą ustalenia prawa do wykupu informacja ta powinna zostać przekazana GPW niezwłocznie, nie później niż 5 dni sesyjnych przed dniem ustalenia prawa do wykupu.

Zwracamy uwagę na konieczność nawiązania również współpracy z KDPW S.A. w tym zakresie.

Niepoinformowanie Giełdy w planowanych zmianach, jak również niedotrzymanie przez emitenta terminów, o których mowa powyżej, może skutkować zaprzestaniem notowania obligacji, pomimo wydłużenia terminu ich zapadalności, ze względu na wątpliwości prawne dotyczące skuteczności zmiany terminu wykupu obligacji po upływie dnia ustalenia prawa do ich wykupu.

Z uwagi na możliwe, nieodwracalne w skutkach konsekwencje niepoinformowania Giełdy we właściwym czasie o planowanych i podjętych decyzjach ws. zmiany terminu wykupu obligacji rekomendujemy, by emitenci obligacji, w odniesieniu do których ma miejsce powyżej opisana sytuacja, na bieżąco przekazywali GPW informacje o  wszystkich planowanych zmianach terminu wykupu, jak też przykładali szczególną wagę do wypełniania przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst.

Jednocześnie przypominamy KLUCZOWE TERMINY dotyczące ostatniego dnia notowania obligacji:

  • Dzień wykupu obligacji – X
  • Dzień ustalenia prawa do wykupu (DUP) – dzień wskazany w Warunkach Emisji Obligacji (WEO), przypadający najczęściej 5/6 dni przed datą wykupu (X-5/6)
  • Termin poinformowania GPW o możliwości zmiany terminu wykupu obligacji (nie później niż DUP-5)
  • Ostatni dzień notowania danych obligacji (ODN) – 2 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do wykupu (DUP-2)

W przypadku wątpliwości lub pytań w powyższym zakresie prosimy o kontakt na adres lub pod nr telefonu 22 537 7762 lub  605 470 661.