Jak dołączyć do Catalyst?

 • Jak zostać Uczestnikiem CATALYST

  Zainteresowany podmiot może zostać Uczestnikiem Catalyst w wyniku dopuszczenia go do działania na co najmniej jednym z rynków wymienionych w poniższej tabeli. Szczegółowe warunki dopuszczenia obowiązujące na poszczególnym rynku ukazane są po wybraniu opcji danego rynku.

 • Kto może zostać Uczestnikiem Catalyst

  Bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami dłużnymi na rynku CATALYST mogą prowadzić podmioty posiadający status Uczestnika CATALYST:

  1. Uczestnictwo na rynku dłużnych papierów wartościowych uzyskać mogą następujące kategorie podmiotów, spełniające wymogi określone regulacjami:
  2. firma inwestycyjna,
  3. zagraniczna firma inwestycyjna,
  4. instytucja kredytowa,
  5. inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.


  Dopuszczonym do działania na Catalyst może być podmiot który:

  1. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, o ile jest ono wymagane,
  2. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z jego uczestnictwem w obrocie na Catalyst,
  3. posiada podstawowe środki organizacyjno - techniczne wymagane do obsługi obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst,
  4. złoży pisemny wniosek o dopuszczenie do działania na Catalyst.
 • Zakres działania na Catalyst

  Dopuszczenie do działania na Catalyst obejmuje możliwość obrotu przez Uczestnika Catalyst wszystkimi dłużnymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi/wprowadzonymi na Catalyst. Uczestnik Catalyst może działać na rachunek własny lub na rachunek klienta.

 • Rozpoczęcie działania na Catalyst

  Rozpoczęcie działania na Catalyst następuje na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst z uwzględnieniem następujących warunków:

  1. posiadanie przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku Catalyst,
  2. udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku,
  3. zobowiązanie się Uczestnika Catalyst do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst