Autoryzowani Doradcy

Autoryzowanym Doradcą, zgodnie z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, może zostać firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego, jeżeli podmiot ten lub jego poprzednik prawny świadczy co najmniej od 2 lat usługi związane z obrotem gospodarczym na rynku kapitałowym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. 

Firmy zainteresowane uzyskaniem statusu Autoryzowanego Doradcy powinny wypełnić wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien zostać przesłany na adres Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dopiskiem "Wniosek o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców."
 


  Wniosek aplikacyjny o wpis na listę Autoryzowanych Doradców