Szczególne oznaczenia instrumentów finansowych

Lista instrumentów notowanych na Catalyst oznaczonych w sposób szczególny:

Lp. Emitent Oznaczenie
1 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI /3
2 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI /8


Objaśnienia szczególnych oznaczeń instrumentów finansowych:

Z - zawieszenie obrotu

W - wstrzymanie obrotu
 

/1    - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2    - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3    - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4    - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/5    - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6    - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7    - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9    - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10    - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/11    - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12    - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13   - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego

/14   - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/15  - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/16  - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

/17  - emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu

/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu

/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu

/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu

/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji