Bezpieczeństwo

Wszystkie papiery wartościowe, które są w obrocie na polskim rynku, - w tym obligacje będące w obrocie na rynku CATALYST - występują w formie zdematerializowanej. Tradycyjne papierowe dokumenty zostały zastąpione przez system kont depozytowych prowadzonych w systemie informatycznym KDPW, na których zapisywane są stany posiadania poszczególnych uczestników. To proste i nowoczesne rozwiązanie, wzorowane na najlepszych światowych modelach, stosowane jest w Polsce od samego początku istnienia rynku kapitałowego (od 1991 r.).

System rejestracji prowadzony przez KDPW zapewnia pełne bezpieczeństwo dla swoich Uczestników. Nigdy w historii Krajowego Depozytu nie było przypadków kradzieży, defraudacji czy fałszerstwa zdeponowanych papierów wartościowych
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rozlicza wszystkie transakcje zawierane na rynku CATALYST, a także gwarantuje ich rozliczenie odpowiednimi funduszami:

  • Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych dla transakcji zawartych na CATALYST na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (rynek detaliczny);
  • Funduszem Zabezpieczającym ASO GPW dla transakcji zawartych na CATALYST
    w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez GPW (rynek detaliczny);
  • Funduszem Gwarantowania Rozliczeń Rynku BondSpot. dla transakcji zawartych na CATALYST na rynku regulowanym, prowadzonym przez BondSpot (rynek hurtowy);
  • Funduszem Zabezpieczającym ASO BondSpot dla transakcji zawartych na CATALYST
    w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez BondSpot (rynek hurtowy).

Pełne bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku CATALYST zapewnione jest przy równoczesnym stosowaniu atrakcyjnej polityki opłat dla emitentów obligacji. Od dnia 1 lipca 2009 do 30 września 2010 obowiązuje bowiem zwolnienie z opłat pobieranych z tytułu rejestracji w depozycie obligacji niebędących obligacjami zamiennymi na akcje. Polityka opłat nakierowana jest przede wszystkim na stymulowanie rozwoju rynku kapitałowego i zapewnienie jego długofalowego rozwoju rynku.