Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu - ARCHE SP. Z O.O.

2017-12-06 17:45:38

7 grudnia zadebiutują obligacje wyemitowane przez spółkę ARCHE SP. Z O.O.
 

nazwa emitenta

ARCHE SP. Z O.O.

emitent na rynku Catalyst

176

debiut w 2017 r.

19

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz działalność hotelarska

miejsce siedziby

Warszawa

rynki

ASO GPW oraz ASO BondSpot

rodzaj instrumentu

obligacja korporacyjna

wartość emisji

Obligacje serii A: 20.000.000 zł

Obligacje serii B 10.000.000 zł

oprocentowanie

WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,4 pp

data wykupu

Obligacje serii A: 10.10.2019 r.

Obligacje serii B: 4.11.2019 r.

zabezpieczenie

tak

Emitent

Emitent jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych oraz działalność hotelarska. Większość inwestycji prowadzona jest bezpośrednio przez jednostkę dominującą. Arche Sp. z o.o. rozpoczęła działalność
w roku 1991 od inwestycji mieszkaniowej w Warszawie. W 25 - letniej historii Spółki wybudowanych zostało ponad 5000 mieszkań i domów. Spółka obecna jest na rynku Aglomeracji Warszawskiej oraz
w Łodzi. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Spółka występuje w roli inwestora
i generalnego wykonawcy.

Cele emisji

Celem emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B jest finansowanie podstawowej działalności Emitenta, w tym zakup gruntów pod przyszłe inwestycje deweloperskie.

Cena emisyjna obligacji serii A oraz obligacji serii B była równa wartości nominalnej obligacji i wynosiła 100 zł.

Łączna wartość emisji obligacji serii A wyniosła 20.000.000 zł, natomiast łączna wartość emisji obligacji serii B wyniosła 10.000.000 zł.

Oprocentowanie Obligacje serii A oraz obligacje serii B są oprocentowane w wysokości stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,4 p.p.

Wykup obligacji Jeżeli nie nastąpi przedterminowy wykup, wykup obligacji serii A zostanie przeprowadzony 10.10.2019 r. natomiast wykup obligacji serii B zostanie przeprowadzony 4.11.2019 r. po cenie wykupu, równej wartości nominalnej w wysokości 100 zł.