Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu

2017-11-29 18:51:45

30 listpada br. na rynku Catalyst zadebiutują obligacje spółki STATIMA S.A.

 

 Informacje podstawowe

nazwa emitenta

STATIMA S.A.

emitent na rynku CATALYST

166

Debiut w 2017 roku

18

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

zakup wierzytelności

miejsce siedziby

Katowice

rynki Catalyst

ASO GPW

inne rynki notowań

-

rodzaj instrumentu/oznaczenie

obligacje na okaziciela serii A

wartość emisji

1.657.000 zł

Oprocentowanie

9%

data wykupu

28 stycznia 2019 roku

Autoryzowany Doradca Catalyst

IPO Doradztwo Kapitałowe SA

 

 

Emitent

Emitent powstał poprzez połączenie spółki Kancelaria Statima Sp. z o.o. ze spółką Kancelaria Statima Sp. z o.o. sp. k.

Statima SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Spólka prowadzi działalność na rynku wierzytelności i specjalizuje się w odzyskiwaniu należności
od podmiotów prawnych i osób fizycznych. Głównym obszarem działalności jest segment należności komunikacyjnych i kolejowych  na którym to rynku Spólka identyfikuje się jako lider. Spółka kupuje portfele wierzytelności masowych, szczególnie w zakresie opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu i oodzyskuje je na własny rachunek.

W dniu 26 września 2017 r. Spółka przekazala raport o podpisaniu z PARP umowy o dofinansowanie projektu pozyskania kapitału dla spółki w kwocie 629 tys zł na wsparcie doradcze w ramach wejścia na rynek regulowany GPW.

 

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych

 • Liczba obligacji w ofercie:  od 1.000 do 3.000
 • Liczba objętych obligacji:  1.657
 • Data przydziału: 26 stycznia 2017 r.
 • Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
 • Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
 • Wartość emisji:  1.657.000 zł
 • Oprocentowanie: stałe, wynoszące 9%,  kupon płatny kwartalnie
 • Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 28

 

Wykup obligacji

 • obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 28 stycznia 2019 roku,
 • przedterminowo na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych
  w warunkach emisji
 • przedterminowo na żądanie Emitenta z uwzględnieniem premii w wysokości 0,5% wartości nominalnej obligacji

 

Cel emisji obligacji 

Pozyskanie środków z przeznaczeniem na inwestycje w nowe pakiety wierzytelności oraz bieżącą działalność operacyjną.

 

Zabezpieczenie obligacji

Ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu zastawu rejestrowego, na zbiorze istniejących i przyszłych wierzytelności, do sumy zabezpieczenia w kwocie stanowiącej 150% wartości wyemitowanych obligacji. Wartość przedmiotu zastawu, zgodnie ze sporządzoną przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Księga” wyceną na 28 listopada 2016 r. wynosiła 32.969.600 zł.

 

Emisja obligacji

Obligacje były oferowane na  w formie oferty prywatnej.

 

Wybrane dane finansowe  (w PLN)   

 

 

 2015

 

2016

I półrocze 2017

przychody netto ze sprzedaży

9.947.788

40.721.647

37.862.653

wynik netto

3.664.838

14.375.732

9.309.723

kapitał własny

23.648.267

38.733.499

45.071.415

zobowiązania i rezerwy

64.770.411

77.156.699

89.369.983

W opinii biegłego z badania sprawozdania finanowegoza rok 2016 – biegły, nie zgłaszając zastrzeżeń, zwrocił uwagę, że spółka nie utworzyla aktywów i rezerw na podatek odroczony. Emitent poinformowal w Dokumencie Informacyjnym, że brak ten wynikal z błędu przy sporządzeniu sprawozdania a Spółka uwzględnila uwagę bieglego sporządzając raport okresowy za I polrocze 20117 r.