Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu - VIVID GAMES

2017-08-30 17:36:56

31 sierpnia na Catalyst zadebiutują obligacje wyemitowane przez spółkę VIVID GAMES SA

 

nazwa emitenta

VIVID GAMES SA

emitent na rynku Catalyst

164

debiut w 2017 r.

12

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

produkcja gier na urządzenia mobilne

rynki Catalyst

ASO GPW

inne rynki notowań

Akcje notowane od 2012 r. na NC, od 30.09.2016 na GR

rodzaj instrumentu

obligacja korporacyjna

 

Emitent

VIVID GAMES S.A. – spółka produkująca gry na urządzenia mobilne. Spółka po raz pierwszy wprowadza obligacje do obrotu na Catalyst, akcje Emitenta były notowane od 2012 r. na NewConnect, a od 30.09.2016 r. są notowane na Rynku Głównym GPW.

Informacje o obligacjach będących przedmiotem wniosku:

10.500 obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Łączna wartość obligacji objętych wnioskiem wynosi 10.500.000 zł. Obligacje zostały objęte przez 293 inwestorów w dniu
31.05.2017 r. Oferta prowadzona była w trybie oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego.

Oprocentowanie

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3m + marża 6% w skali roku.

Wykup obligacji

Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 05.05.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień warunków emisji w zakresie możliwego przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Emitenta lub obligatariuszy.

Rating

Emitentowi oraz obligacjom przez niego wyemitowanym nie została przyznana ocena ratingowa.

Cele emisji

Cele emisji nie zostały określone.

Zabezpieczenia

Zastaw rejestrowy na prawach autorskich Emitenta do gry Outer Pioneer (prace nad grą nie zostały zakończone), oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel in blanco.

Podmioty zaangażowane

Organizator emisji: NWAI Dom Maklerski SA.