Uchwały

RONSON DEVELOPMENT SE (Uchwała Nr 96/21)

2021-07-16 13:19:58

Uchwała Nr   96/21
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacjami na okaziciela serii U
spółki RONSON DEVELOPMENT SE

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki RONSON DEVELOPMENT SE o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii U, oznaczonymi kodem ISIN PLRNSER00193, w związku z zamiarem ich całkowitego przedterminowego wykupu, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 22 lipca 2021 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.