Uchwały

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Uchwała Nr 57/18 Zarządu BondSpot)

2018-03-08 14:48:38

Uchwała Nr 57/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii BGK0220S013A, BGK0520S014A i BGK1021S015A
BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.858.600 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii BGK0220S013A, BGK0520S014A i BGK1021S015A BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, o łącznej wartości nominalnej 2.858.600.000 zł (dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), w tym:

1)    1.158.600 (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) obligacji na okaziciela serii BGK0220S013A, o łącznej wartości nominalnej 1.158.600.000 zł (jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i terminie wykupu 27 lutego 2020 r.;

2)    1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii BGK0520S014A o łącznej wartości nominalnej 1.200.000.000 zł (jeden miliard dwieście milionów złotych) i terminie wykupu 19 maja 2020 r.;

3)    500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii BGK1021S015A, o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych) i terminie wykupu 3 października 2021 r.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.