UNIFIED FACTORY S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 34/18)

2018-02-13 18:57:40

 

Uchwała Nr   34/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2018 r.

 

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

obrotu obligacjami na okaziciela serii B

spółki UNIFIED FACTORY S.A.

 

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki UNIFIED FACTORY S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii B, oznaczonymi kodem ISIN PLDTBRK00045, w związku z zamiarem dokonania przedterminowego wykupu obligacji w/w serii, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 16 lutego 2018 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.