KREDYT INKASO S.A. (Uchwała Nr 126/2018)

2018-02-13 18:05:09

Uchwała Nr 126/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii PA01
spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 15 lutego 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 142.937 (sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) obligacji na okaziciela serii PA01 spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRINK00220”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRI1221”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.