UNIFIED FACTORY S.A. (Uchwała Nr 123/2018)

2018-02-13 17:53:28

Uchwała Nr 123/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii B
spółki UNIFIED FACTORY S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki UNIFIED FACTORY S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii B tej spółki, oznaczonymi kodem „PLDTBRK00045”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst - od dnia 16 lutego 2018 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 15 lutego 2018 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu; od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.