POLNORD S.A. (Uchwała Nr 122/2018)

2018-02-13 17:48:39

Uchwała Nr 122/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii NS10 spółki POLNORD S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 18.000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii NS10 spółki POLNORD S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.