KREDYT INKASO (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 33/18)

2018-02-09 17:57:09

Uchwała Nr 33/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii D1 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D1 spółki KREDYT INKASO S.A., o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.