BIOGENED (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 32/18)

2018-02-09 17:55:33

Uchwała Nr 32/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki BIOGENED S.A.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1)    wyznaczyć dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki BIOGENED S.A., o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBIOGN00034;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    dzień ostatniego notowania – 27 sierpnia 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – BGD0920.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.