RONSON EUROPE N.V. (Uchwała Nr 115/2018)

2018-02-09 17:38:25

Uchwała Nr 115/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii R spółki RONSON EUROPE N.V.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii R spółki RONSON EUROPE N.V., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLRNSER00177”;
 
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „RON0521”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.