KREDYT INKASO (Uchwała Nr 113/2018)

2018-02-09 17:35:49

Uchwała Nr 113/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii D1 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D1 spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.