DINO POLSKA (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 31/18)

2018-02-08 15:41:20

Uchwała Nr 31/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki DINO POLSKA S.A.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wyznaczyć dzień 12 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii 1/2017 spółki DINO POLSKA S.A., o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł (sto milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLDINPL00029;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    dzień ostatniego notowania –  2 października 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – DNP1020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.