PCC ROKITA S.A. (Uchwała Nr 34/2018)

2018-01-12 19:03:27

Uchwała Nr 34/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii ED
spółki PCC ROKITA S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7 oraz § 3a Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii ED spółki PCC ROKITA S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.