J.W. CONSTRUCTION HOLDING (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 9/18)

2018-01-10 17:35:07

Uchwała Nr 9/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wyznaczyć dzień 12 stycznia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., o łącznej wartości nominalnej 94.000.000 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLJWC0000126;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    dzień ostatniego notowania – 3 listopada 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – JWC1120.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.