J.W. CONSTRUCTION HOLDING (Uchwała Nr 26/2018)

2018-01-10 17:32:53

Uchwała Nr 26/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 12 stycznia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLJWC0000126”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „JWC1120”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.