GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK (Uchwała Nr 1431/2017)

2017-12-06 17:23:20

Uchwała Nr 1431/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst
obligacjami na okaziciela serii C12
wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku GMINY MIASTA WŁOCŁAWEK o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C12, oznaczonymi kodem „PL0018200028”, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1)    zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 7 grudnia 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2)    w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.