EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (Uchwała Nr 1430/2017)

2017-12-06 17:21:20

Uchwała Nr 1430/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii 2242/0400  
wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2242/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 sierpnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.