PCC EXOL (Uchwała Nr 1428/2017)

2017-12-06 17:18:58

Uchwała Nr 1428/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B1 spółki PCC EXOL S.A.

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 8 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii B1 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCEX00051”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCX0522”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.