VANTAGE DEVELOPMENT (Uchwała Nr 276/17 Zarządu BondSpot)

2017-12-06 17:14:24

Uchwała Nr 276/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii L spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii L, oznaczonymi kodem ISIN PLVTGDL00093, w związku z zamiarem dokonania przedterminowego wykupu obligacji w/w serii, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 11 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.