EVEREST CAPITAL (Uchwała Nr 1421/2017)

2017-12-05 18:17:17

Uchwała Nr 1421/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii D spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii D tej spółki, oznaczonymi kodem „PLEVRCP00012”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 8 grudnia 2017 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1)    zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 7 grudnia 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2)    od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.