J.S. HAMILTON POLAND (Uchwała Nr 275/17 Zarządu BondSpot)

2017-12-05 16:34:34

Uchwała Nr 275/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wyznaczyć dzień 7 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki J.S. HAMILTON POLAND S.A., o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLJSHMT00027;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a)    dzień ostatniego notowania – 17 września 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – JSH0920.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.