ARCHE (Uchwała Nr 274/17 Zarządu BondSpot)

2017-12-05 16:32:47

Uchwała Nr 274/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii A i B spółki ARCHE Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wyznaczyć dzień 7 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst:

a)    200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki ARCHE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLARCHE00013,
b)    100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki ARCHE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLARCHE00021;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1 lit a):
a)    dzień ostatniego notowania – 30 września 2019 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 1.000 szt.,
d)    symbol – ACH1019;

3)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1 lit b):
a)    dzień ostatniego notowania – 22 października 2019 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 1.000 szt.,
d)    symbol – ACH1119;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.