EVEREST CAPITAL (Uchwała Nr 273/17 Zarządu BondSpot)

2017-12-05 16:31:17

Uchwała Nr 273/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii D spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii D, oznaczonymi kodem ISIN PLEVRCP00012, w związku z zamiarem dokonania przedterminowego wykupu obligacji w/w serii, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 8 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.