GETBACK (Uchwała Nr 1332/2017)

2017-11-14 08:58:06

Uchwała Nr 1332/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 listopada 2017 r.


w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP5 spółki GETBACK S.A.

§ 1


Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 15 listopada 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP5 spółki GETBACK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTBCK00370”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GBK0421”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.