VICTORIA DOM (Uchwała Nr 259/17 Zarządu BondSpot)

2017-11-10 18:43:16

Uchwała Nr   259/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2017 r.

 

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i H spółki VICTORIA DOM S.A.

§ 1


Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1)    wyznaczyć dzień 14 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii G i H spółki VICTORIA DOM S.A., o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLVCTDM00058, w tym:
a)    10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),
b)    5.000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych);
2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a)    dzień ostatniego notowania –  27 maja 2021 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – VID0621.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.