WZ0528 (Uchwała Nr 257/17 Zarządu BondSpot)

2017-11-10 18:41:54

Uchwała Nr 257/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji skarbowych WZ0528

§ 1


Na podstawie § 19 ust. 1, § 20 oraz § 21 ust. 1 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1)    wprowadzić z dniem 14 listopada 2017 r. do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacje skarbowe WZ0528 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego nr 71/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 25 maja 2028 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PL0000110383;
2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a)    datę zakończenia obrotu na dzień – 18 maja 2028 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – WZ0528.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.