OB0720 (Uchwała Nr 255/17 Zarządu BondSpot)

2017-11-10 18:40:56

Uchwała Nr  255/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacji skarbowych OB0720

§ 1


Na podstawie § 19 ust. 1, § 20 oraz § 21 ust. 1 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1)    wprowadzić z dniem 17 listopada 2017 r. do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacje skarbowe OB0720 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego nr 70/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o terminie wykupu w dniu 25 lipca 2020 r., przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PL0000110391, pod warunkiem dokonania ich asymilacji w dniu 17 listopada 2017 r. z notowanymi na regulowanym rynku pozagiełdowym obligacjami skarbowymi OK0720, oznaczonymi kodem PL0000110375;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a)    datę zakończenia obrotu na dzień – 21 lipca 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – OK0720.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.