VICTORIA DOM (Uchwała Nr 1331/2017)

2017-11-10 18:22:31

 Uchwała Nr 1331/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2017 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i H spółki VICTORIA DOM S.A.

§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 14 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki VICTORIA DOM S.A., o wartości nominalnej
1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVCTDM00058”:
a)    10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji serii G,
b) 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji serii H;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VID0621”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.