ARCHE SP. Z O.O. (Uchwała Nr 1330/2017)

2017-11-10 18:21:30

Uchwała Nr 1330/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2017 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki ARCHE SP. Z O.O.

§ 1


Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki ARCHE SP. Z O.O.:
1)    200.000 (dwieście tysięcy) obligacji serii A, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,
2)    100.000 (sto tysięcy) obligacji serii B, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.