WZ0528 (Uchwała Nr 1329/2017)

2017-11-10 18:20:09

Uchwała Nr 1329/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2017 r.


w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych WZ0528 o oprocentowaniu zmiennym

§ 1


Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1)    wprowadzić z dniem 14 listopada 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe WZ0528, o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 25 maja 2028 r., o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 71/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 października 2017 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0000110383”;
2)    notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WZ0528”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.