OB0720 (Uchwała Nr 1328/2017)

2017-11-10 18:13:08

Uchwała Nr 1328/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst zerokuponowych obligacji skarbowych OB0720

§ 1


Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1)    wprowadzić z dniem 17 listopada 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zerokuponowe obligacje skarbowe OB0720, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 lipca 2020 r., wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 70/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0000110391”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 listopada 2017 r. asymilacji tych obligacji z notowanymi na giełdzie obligacjami OK0720, oznaczonymi kodem „PL0000110375”;
2)    notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OK0720”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.