MBANK HIPOTECZNY (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 230/O/17)

2017-10-25 16:51:25

Uchwała Nr 230/O/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst
hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA32
 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1, Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia dopuścić do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA32 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł (jeden miliard złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.