KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM (Uchwała Nr 1213/2017)

2017-10-12 17:58:29

Uchwała Nr 1213/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii KBS0518 wyemitowanymi przez
KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii KBS0518, oznaczonymi kodem „PLKBSAK00014”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 18 października 2017 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1)    zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 17 października 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2)    od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.