HB REAVIS FINANCE PL 2 (Uchwała Nr 1212/2017)

2017-10-12 17:57:20

Uchwała Nr 1212/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B
spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 16 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLHBRVS00029”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HBS0122”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.