ECHO INVESTMENT (Uchwała Nr 1211/2017)

2017-10-12 17:56:20

Uchwała Nr 1211/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii F spółki ECHO INVESTMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii F spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.