HB REAVIS FINANCE PL 2 (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 221/17)

2017-10-12 17:46:07

Uchwała Nr  221/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wyznaczyć dzień 16 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 220.000.000 zł (dwieście dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHBRVS00029;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    dzień ostatniego notowania – 23 grudnia 2021 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – HBS0122.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.