PKO BANK HIPOTECZNY (Uchwała Nr 1207/2017)

2017-10-10 17:22:47

Uchwała Nr 1207/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst
hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 4
wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym na Catalyst 5.000 (pięć tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 4 wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) każdy i terminie wykupu 27 sierpnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.