POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN (Uchwała Nr 1204/2017)

2017-10-09 18:51:18

Uchwała Nr 1204/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

§ 1


Na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.000.000 (dwa miliony) obligacji na okaziciela serii A spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.