HB REAVIS FINANCE PL 2 (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 218/17)

2017-10-09 17:08:38

Uchwała Nr  218/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 220.000.000 zł (dwieście dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.