PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 217/17)

2017-10-06 17:21:00

 

Uchwała Nr 217/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2017 r.

 

w sprawie dopuszczenia do obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst
hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-15
spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia dopuścić do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-15 spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.