GRIFFIN REAL ESTATE INVEST (Uchwała Nr 216/O/17 Zarządu BondSpot)

2017-09-28 17:57:50

Uchwała Nr 216/O/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii 3A spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wyznaczyć dzień 2 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.100 (jeden tysiąc sto) obligacji na okaziciela serii 3A spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGRFRL00033;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    dzień ostatniego notowania – 16 grudnia 2019 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 1 szt.,
d)    symbol – GFN1219.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.