POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI (Uchwała Nr 1049/2017)

2017-09-13 17:27:48

Uchwała Nr 1049/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1
spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 7.500 (siedem tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii 1 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., o wartości nominalnej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.