AB (Uchwała Nr 201/17 Zarządu BondSpot)

2017-09-13 17:19:44

Uchwała Nr 201/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii AB03 200622 spółki AB S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 7.500 (siedem tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii AB03 200622 spółki AB S.A., o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.